2023-10 જાગ્રત ચૈતન્યના ભગવાન છે@Naroda- Ahmedabad