2024-01-16 બ્રહ્મવિદ્યાના પાઠ by P.Brahmavihari Swami_Day-1(સમ્યક નિષ્ઠા -1)